چت

هومن براتی (ورق اهن ) - 9992

نام :

هومن براتی

نام تجاری :

ورق اهن

کد کاربری :

f24-9992

وب سایت :
ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×