اسماعیل زرندی - 973

نام :

اسماعیل زرندی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-973

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03432735866
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خرید و فروش انواع ورق های رنگی ،روغنی،گالوانیزه و سیاه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

فایل های ضمیمه :