نام :

مهريارترابر اصفهان

نام تجاری :

افشين محمدي

کد کاربری :

f24-9244

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان شاهپور جديد پايانه حمل ونقل اميركبير

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : 8صبح لغايت 5 بعدازظهر شماره تماس : 03133869392-03133878284-03133878284

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید