بورس میلگرد پناه زاده تبریز ( پناه زاده) - 9210

بورس میلگرد پناه زاده تبریز

پناه زاده

22%
جزئیات...
نام شرکت :

بورس میلگرد پناه زاده تبریز

نام مدیر عامل :

پناه زاده

کد کاربری :

f24-9210

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :

-

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار