بازرگانی ورق قاسمی (رضا قاسمی) - 902

بازرگانی ورق قاسمی

رضا قاسمی

54%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی ورق قاسمی

نام مدیر عامل :

رضا قاسمی

کد کاربری :

f24-902

وب سایت :

www.bazargani-ghasemi.ir

ایمیل :

info@bazargani-ghasemi.ir

تلفن : 03135249970
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

1396

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خرید و فروش ورقهای ورقهای گرم-سرد-اسیدشویی-رنگی- گالوانیزه و... http://t.me/Ghasemi_business

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

مشخصات:

رنگی