بازرگانی و آهن آلات مراد زاده (مرتضی مراد زاده) - 881

بازرگانی و آهن آلات مراد زاده

مرتضی مراد زاده

29%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی و آهن آلات مراد زاده

نام مدیر عامل :

مرتضی مراد زاده

کد کاربری :

f24-881

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03432522318
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×