مش مرکزی (موسوی) - 7909

نام شرکت :

مش مرکزی

نام مدیر عامل :

موسوی

کد کاربری :

f24-7909

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :

-

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تولید کننده مش. توری

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

مشخصات:

مش. توری

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

مشخصات:

مش. توری