مجتمع فولادی روی اندود - 7339

مجتمع فولادی روی اندود

22%
جزئیات...
نام شرکت :

مجتمع فولادی روی اندود

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-7339

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)