رسول آزادی - 6704

نام :

رسول آزادی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-6704

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

0071847626

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

مشخصات:

گندله-آهن اسفنجی و سنگ آهن

×