گروه صنعتی حامیکو - 6649

گروه صنعتی حامیکو

34%
جزئیات...
نام شرکت :

گروه صنعتی حامیکو

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-6649

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تولید جعبه ابزار فلزی

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

مشخصات:

تولید جعبه ابزار فلزی

×