باسکول حداد ماهر - 6550

باسکول حداد ماهر

29%
جزئیات...
نام شرکت :

باسکول حداد ماهر

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-6550

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

انواع باسکول

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

انواع باسکول

×