سپهر پیشگام (شفیعی) - 6399

سپهر پیشگام

شفیعی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

سپهر پیشگام

نام مدیر عامل :

شفیعی

کد کاربری :

f24-6399

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

قطعه ساز

×