اصلانی - 6307

نام :

اصلانی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-6307

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

تامین گنداله-سنگ آهن مگنتی-آهن اسفنجی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

مشخصات:

گنداله-سنگ آهن مگنتی-آهن اسفنجی

×