آریا صنعت دلیجان (آریا سپاهان اسپادانا)

فریدون مظاهری

67%

اعلام موجودی آریا صنعت دلیجان (آریا سپاهان اسپادانا) (فریدون مظاهری)

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 31013

۵۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۷ ۶۰*۳۰ضخامت ۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۶۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۷۰*۷۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۶ ۹۰*۹۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ضخامت ۳.۷ وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۷۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۲۳۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۷ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۹ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۳۰۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲.۵ (اهوازی) وزن هر شاخه ۱۷۸۰۰ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۶ الی ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۳۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30941

لیست محصولات لوله و پروفیل آریا صنعت دلیجان ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۵۴۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۷۳۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۹ ۲۵*۲۵ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۹۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ضخامت ۲.۵ وزن هرشاخه ۱۳۸۰۰ ۴۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۱۳۳۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۸۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۴۰*۸۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۲۸ ۴۰*۸۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۳ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۶۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۳۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30939

۵۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۷ ۶۰*۳۰ضخامت ۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۶۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۷۰*۷۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۶ ۹۰*۹۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ضخامت ۳.۷ وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۷۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۲۳۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۷ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۹ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۳۰۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲.۵ (اهوازی) وزن هر شاخه ۱۷۸۰۰ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۶ الی ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۳۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30868

لیست محصولات لوله و پروفیل آریا صنعت دلیجان ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۵۴۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۷۳۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۹ ۲۵*۲۵ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۹۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ضخامت ۲.۵ وزن هرشاخه ۱۳۸۰۰ ۴۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۱۳۳۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۸۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۴۰*۸۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۲۸ ۴۰*۸۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۳ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۶۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۳۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30866

۵۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۷ ۶۰*۳۰ضخامت ۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۶۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۷۰*۷۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۶ ۹۰*۹۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ضخامت ۳.۷ وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۷۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۲۳۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۷ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۹ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۳۰۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲.۵ (اهوازی) وزن هر شاخه ۱۷۸۰۰ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۶ الی ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۳۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30834

۵۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۷ ۶۰*۳۰ضخامت ۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۶۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۷۰*۷۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۶ ۹۰*۹۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ضخامت ۳.۷ وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۷۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۲۳۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۷ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۹ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۳۰۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲.۵ (اهوازی) وزن هر شاخه ۱۷۸۰۰ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۶ الی ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۳۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30832

لیست محصولات لوله و پروفیل آریا صنعت دلیجان ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۵۴۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۷۳۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۹ ۲۵*۲۵ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۹۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ضخامت ۲.۵ وزن هرشاخه ۱۳۸۰۰ ۴۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۱۳۳۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۸۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۴۰*۸۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۲۸ ۴۰*۸۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۳ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۶۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۳۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30754

لیست محصولات لوله و پروفیل آریا صنعت دلیجان ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۵۴۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۷۳۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۹ ۲۵*۲۵ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۹۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ضخامت ۲.۵ وزن هرشاخه ۱۳۸۰۰ ۴۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۱۳۳۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۸۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۴۰*۸۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۲۸ ۴۰*۸۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۳ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۶۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۳۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30752

۵۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۷ ۶۰*۳۰ضخامت ۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۶۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۷۰*۷۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۶ ۹۰*۹۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ضخامت ۳.۷ وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۷۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۲۳۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۷ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۹ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۳۰۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲.۵ (اهوازی) وزن هر شاخه ۱۷۸۰۰ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۶ الی ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۳۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30671

۵۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۷ ۶۰*۳۰ضخامت ۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۶۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۷۰*۷۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۶ ۹۰*۹۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ضخامت ۳.۷ وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۷۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۲۳۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۷ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۹ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۳۰۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲.۵ (اهوازی) وزن هر شاخه ۱۷۸۰۰ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۶ الی ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۳۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30669

لیست محصولات لوله و پروفیل آریا صنعت دلیجان ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۵۴۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۷۳۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۹ ۲۵*۲۵ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۹۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ضخامت ۲.۵ وزن هرشاخه ۱۳۸۰۰ ۴۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۱۳۳۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۸۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۴۰*۸۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۲۸ ۴۰*۸۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۳ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۶۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۳۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30495

۵۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۷ ۶۰*۳۰ضخامت ۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۶۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۷۰*۷۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۶ ۹۰*۹۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ضخامت ۳.۷ وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۷۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۲۳۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۷ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۹ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۳۰۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲.۵ (اهوازی) وزن هر شاخه ۱۷۸۰۰ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه 08644277226 الی 9 08644277326 دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30494

لیست محصولات لوله و پروفیل آریا صنعت دلیجان ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۵۴۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۷۳۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۹ ۲۵*۲۵ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۹۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ضخامت ۲.۵ وزن هرشاخه ۱۳۸۰۰ ۴۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۱۳۳۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۸۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۴۰*۸۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۲۸ ۴۰*۸۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۳ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه 086442772269 08644277326 دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30417

لیست محصولات لوله و پروفیل آریا صنعت دلیجان ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۵۴۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۷۳۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۹ ۲۵*۲۵ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۹۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ضخامت ۲.۵ وزن هرشاخه ۱۳۸۰۰ ۴۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۱۳۳۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۸۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۴۰*۸۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۲۸ ۴۰*۸۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۳ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۴ ۰۸۶۴۴۲۷۲۲۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30416

۵۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۷ ۶۰*۳۰ضخامت ۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۶۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۷۰*۷۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۶ ۹۰*۹۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ضخامت ۳.۷ وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۷۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۲۳۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۷ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۹ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۳۰۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲.۵ (اهوازی) وزن هر شاخه ۱۷۸۰۰ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۴ ۰۸۶۴۴۲۷۲۲۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30369

۵۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۷ ۶۰*۳۰ضخامت ۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۶۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۷۰*۷۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۶ ۹۰*۹۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ضخامت ۳.۷ وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۷۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۲۳۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۷ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۹ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۳۰۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲.۵ (اهوازی) وزن هر شاخه ۱۷۸۰۰ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۴ ۰۸۶۴۴۲۷۲۲۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30368

لیست محصولات لوله و پروفیل آریا صنعت دلیجان ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۵۴۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۷۳۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۹ ۲۵*۲۵ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۹۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ضخامت ۲.۵ وزن هرشاخه ۱۳۸۰۰ ۴۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۱۳۳۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۸۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۴۰*۸۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۲۸ ۴۰*۸۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۳ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۴ ۰۸۶۴۴۲۷۲۲۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30299

لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۳ وزن هرشاخه ۲۱ لوله ۱۱۴(۴اینچ) ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۳۴ ورق ۱*۲ ضخامت ۲ وزن هر برگ ۳۱ ورق ۱۲۵۰*۱ ضخامت ۲ وزن هر برگ ۵۰ ورق ۱۲۵۰* ۲.۵ ضخامت ۱.۸ وزن هر برگ ۴۴ ورق ۱۲۵۰* ۲.۵ ضخامت ۲ وزن هر برگ ۵۰ فرم فرانسوی ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۴۵۰۰ ۵۰۷ ضخامت۲ (اهوازی) وزن هرشاخه ۱۵ ۵۰۸ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۵ ۵۰۹ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۵ ۵۰۹ضخامت ۲.۳ وزن هر شاخه ۱۷ ۱۳۰*۱۳۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۱۴۳ ۱۳۰*۱۳۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۱۵۰ ۱۳۰*۱۳۰ضخامت ۳.۵ وزن هر شاخه ۱۷۷ ۱۳۰*۱۳۰ضخامت ۴ وزن هر شاخه ۱۸۸ کناره ورق ضخامت۲ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . آریا صنعت دلیجان تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۴ ۰۸۶۴۴۲۷۲۲۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30298

۵۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۷ ۶۰*۳۰ضخامت ۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۶۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۷۰*۷۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۶ ۹۰*۹۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ضخامت ۳.۷ وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۷۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۲۳۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۷ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۹ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۳۰۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲.۵ (اهوازی) وزن هر شاخه ۱۷۸۰۰ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۴ ۰۸۶۴۴۲۷۲۲۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30296

لیست محصولات لوله و پروفیل آریا صنعت دلیجان ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۵۴۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۷۳۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۹ ۲۵*۲۵ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۹۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ضخامت ۲.۵ وزن هرشاخه ۱۳۸۰۰ ۴۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۱۳۳۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۸۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۴۰*۸۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۲۸ ۴۰*۸۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۳ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۴ ۰۸۶۴۴۲۷۲۲۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30189

۵۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۷ ۶۰*۳۰ضخامت ۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۶۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۷۰*۷۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۶ ۹۰*۹۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ضخامت ۳.۷ وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۷۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۲۳۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۷ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۹ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۳۰۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲.۵ (اهوازی) وزن هر شاخه ۱۷۸۰۰ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۴ ۰۸۶۴۴۲۷۲۲۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30187

لیست محصولات لوله و پروفیل آریا صنعت دلیجان ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۵۴۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۷۳۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۹ ۲۵*۲۵ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۹۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ضخامت ۲.۵ وزن هرشاخه ۱۳۸۰۰ ۴۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۱۳۳۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۸۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۴۰*۸۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۲۸ ۴۰*۸۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۳ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۴ ۰۸۶۴۴۲۷۲۲۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30044

۵۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۷۰۰ ۶۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۷ ۶۰*۳۰ضخامت ۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۶۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۷۰*۷۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۶ ۹۰*۹۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ضخامت ۳.۷ وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۷۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۲۳۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۷ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۹ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۳۰۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲.۵ (اهوازی) وزن هر شاخه ۱۷۸۰۰ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۴ ۰۸۶۴۴۲۷۲۲۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 30043

لیست محصولات لوله و پروفیل آریا صنعت دلیجان ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۵۴۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه ۷۳۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۹ ۲۵*۲۵ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۹۲۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۱.۸ وزن هر شاخه ۸۹۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ضخامت ۲.۵ وزن هرشاخه ۱۳۸۰۰ ۴۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۱۳۳۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۴۸۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۱۸۵۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت ۲.۸ وزن هر شاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۱.۸ وزن هرشاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۴۰*۸۰ضخامت ۲.۵ وزن هر شاخه ۲۸ ۴۰*۸۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۳ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۴ ۰۸۶۴۴۲۷۲۲۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 29877

۵۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه 14700 ۶۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه 14700 ۶۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۷ ۶۰*۳۰ضخامت ۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه 18500 ۶۰*۴۰ضخامت 2.8 وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۷۰*۷۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۶ ۹۰*۹۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ضخامت 2.5 وزن هر شاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ضخامت 3.7 وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه 37500 ۱۰۰*۴۰ضخامت 1.8 وزن هر شاخه 23500 ۱۰۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۷ ۱۰۰*۴۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۹ لوله داربستی۴۸ ضخامت ۲ وزن هر شاخه 14300 لوله داربستی۴۸ ضخامت 2.5 (اهوازی) وزن هر شاخه 17800 کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تمین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۴ ۰۸۶۴۴۲۷۲۲۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 29876

لیست محصولات لوله و پروفیل آریا صنعت دلیجان ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه 5400 ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هرشاخه 7300 ۲۰*۲۰ ضخامت 2.5 وزن هر شاخه ۹ ۲۵*۲۵ ضخامت ۲ وزن هر شاخه 9200 ۳۰*۲۰ ضخامت 1.8 وزن هر شاخه 8200 ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ وزن هر شاخه 9200 ۳۰*۳۰ضخامت 1.8 وزن هر شاخه 8900 ۳۰*۳۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ضخامت 2.5 وزن هرشاخه 13800 ۴۰*۲۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ضخامت 1.8 وزن هرشاخه 13300 ۴۰*۴۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه 14800 ۴۰*۴۰ضخامت 2.5 وزن هر شاخه 18500 ۴۰*۴۰ضخامت 2.8 وزن هر شاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت 1.8 وزن هرشاخه ۲۰ ۴۰*۸۰ضخامت ۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۴۰*۸۰ضخامت 2.5 وزن هر شاخه ۲۸ ۴۰*۸۰ضخامت ۳ وزن هر شاخه ۳۳ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت ۲ از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تمین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۴ ۰۸۶۴۴۲۷۲۲۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 29820

۵۰*۳۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۴/۷۰۰ ۶۰*۲۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۴/۷۰۰ ۶۰*۳۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۷ ۶۰*۳۰ضخامت۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۸/۵ ۶۰*۴۰ضخامت۲/۸ وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ضخامت۳ وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۷۰*۷۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۲۶ ۹۰*۹۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ضخامت۲/۵ وزن هر شاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ضخامت۳/۷ وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۳۷/۵ ۱۰۰*۴۰ضخامت۱/۸ وزن هر شاخه ۲۳/۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۲۷ ۱۰۰*۴۰ضخامت۳ وزن هر شاخه ۳۹کیلو لوله داربستی۴۸ ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۴/۳۰۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت۲/۵ (اهوازی) وزن هر شاخه ۱۷/۸۰۰ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت 2 از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تمین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه 9 ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۴ ۰۸۶۴۴۲۷22۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ 22 ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 29819

لیست محصولات لوله و پروفیل آریا صنعت دلیجان ۲۰*۱۰ ضخامت۲ وزن هرشاخه ۵/۴۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت۲ وزن هرشاخه ۷/۳۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت۲/۵ وزن هر شاخه ۹ ۲۵*۲۵ ضخامت۲ وزن هر شاخه ۹/۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت۱/۸ وزن هر شاخه ۸/۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت۲ وزن هر شاخه ۹/۲۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت۱/۸ وزن هر شاخه ۹/۸۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ضخامت۲/۵ وزن هرشاخه ۱۳/۸۰۰ ۴۰*۲۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۴۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ضخامت۱/۸ وزن هرشاخه ۱۳/۳۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۴/۸۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت۲/۵ وزن هر شاخه ۱۸/۵۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت۲/۸ وزن هر شاخه ۲۰کیلو ۴۰*۸۰ضخامت۱/۸ وزن هرشاخه ۲۰ کیلو ۴۰*۸۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۲۲کیلو ۴۰*۸۰ضخامت۲/۵ وزن هر شاخه ۲۸کیلو ۴۰*۸۰ضخامت۳ وزن هر شاخه ۳۳کیلو کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت 2 از ورق اصفهان می باشد . تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تمین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه 9 ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۴ ۰۸۶۴۴۲۷22۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ 22 ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳

ورق گرم (سیاه) 16 مهر، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 29639

موجودی محصولات فولادی آریا صنعت دلیجان 1250*4 رول سبا 1500*6 رول فولاد 1500*12 رول فولاد 1500*15 رول فولاد 1000*8 رول گیلان 1000*10 رول گیلان آریا صنعت دلیجان تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه تلفن تماس: کارخانه ۹۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۴ ۰۸۶۴۴۲۷۷۳۲۶ دفتر اصفهان ۰۳۱۳۶۰۶۷ ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ #آریا_صنعت_دلیجان تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تمین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه 086442772249 0864427326 03136067 0313275581822 https://t.me/ariasanatdelijan www.ariasanatdelijan.com (http://%F0%9F%8C%90www.ariasanatdelijan.com)

پروفیل 16 مهر، 1399

صورت بار قوطی و پروفیل کد : 29576

۲۰*۱۰ ضخامت۲ وزن هرشاخه ۵/۴۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت۲ وزن هرشاخه ۷/۳۰۰ ۲۰*۲۰ ضخامت۲/۵ وزن هر شاخه ۹ ۲۵*۲۵ ضخامت۲ وزن هر شاخه ۹/۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت۱/۸ وزن هر شاخه ۸/۲۰۰ ۳۰*۲۰ ضخامت۲ وزن هر شاخه ۹/۲۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت۱/۸ وزن هر شاخه ۹/۸۰۰ ۳۰*۳۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۳۰ضخامت۲/۵ وزن هرشاخه ۱۳/۸۰۰ ۴۰*۲۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۱ ۳۰*۴۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۳ ۴۰*۴۰ضخامت۱/۸ وزن هرشاخه ۱۳/۳۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۴/۸۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت۲/۵ وزن هر شاخه ۱۸/۵۰۰ ۴۰*۴۰ضخامت۲/۸ وزن هر شاخه ۲۰کیلو ۴۰*۸۰ضخامت۱/۸ وزن هرشاخه ۲۰ کیلو ۴۰*۸۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۲۲کیلو ۴۰*۸۰ضخامت۲/۵ وزن هر شاخه ۲۸کیلو ۴۰*۸۰ضخامت۳ وزن هر شاخه ۳۳کیلو ۵۰*۳۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۴/۷۰۰ ۶۰*۲۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۴/۷۰۰ ۶۰*۳۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۷ ۶۰*۳۰ضخامت۳ وزن هرشاخه ۲۵ ۶۰*۴۰ ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۸/۵ ۶۰*۴۰ضخامت۲/۸ وزن هر شاخه ۲۷ ۶۰*۴۰ضخامت۳ وزن هر شاخه ۲۸ ۶۰*۶۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۲۲ ۷۰*۷۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۲۶ ۹۰*۹۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۳۴ ۹۰*۹۰ضخامت۲/۵ وزن هر شاخه ۴۳ ۹۰*۹۰ضخامت۳/۷ وزن هر شاخه ۶۲ ۱۰۰*۱۰۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۳۷/۵ ۱۰۰*۴۰ضخامت۱/۸ وزن هر شاخه ۲۳/۵۰۰ ۱۰۰*۴۰ضخامت۲ وزن هر شاخه ۲۷ ۱۰۰*۴۰ضخامت۳ وزن هر شاخه ۳۹کیلو لوله داربستی۴۸ ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۴/۳۰۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت۲/۵ (اهوازی) وزن هر شاخه ۱۷/۸۰۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت۲/۸ وزن هر شاخه ۲۰ لوله داربستی۴۸ ضخامت۳ وزن هرشاخه ۲۱ لوله ۱۱۴(۴اینچ) ضخامت۲ وزن هرشاخه ۳۴ ورق ۱*۲ ضخامت۲ وزن هر برگ ۳۱ ورق ۱۲۵۰*۱ ضخامت۲ وزن هر برگ ۵۰ ورق ۱۲۵۰*۲/۵ ضخامت۱/۸ وزن هر برگ ۴۴ ورق ۱۲۵۰*۲/۵ ضخامت۲ وزن هر برگ ۵۰ فرم فرانسوی ضخامت۲ وزن هر شاخه ۲۴/۵ ۵۰۷ ضخامت۲ (اهوازی) وزن هرشاخه ۱۵ ۵۰۸ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۵ ۵۰۹ضخامت۲ وزن هر شاخه ۱۵ ۵۰۹ضخامت۲/۳ وزن هر شاخه ۱۷ ۱۳۰*۱۳۰ضخامت۲/۸ وزن هر شاخه ۱۴۳ ۱۳۰*۱۳۰ضخامت۳ وزن هر شاخه ۱۵۰ ۱۳۰*۱۳۰ضخامت۳/۵ وزن هر شاخه ۱۷۷ ۱۳۰*۱۳۰ضخامت۴ وزن هر شاخه ۱۸۸ کناره ورق ضخامت۲ کلیه وزن ها ۲۰۰الی۳۰۰گرم تلورانس مثبت ومنفی دارد و کلیه پروفیل های با ضخامت 2 از ورق اصفهان میباشد. #آریا_صنعت_دلیجان تولید کننده انواع لوله و پروفیل و تامین کننده انواع ورق سیاه رنگی و گالوانیزه ۹ ۰۸۶۴۴۲۷۷۲۲۶ و ۰۸۶۴۴۲۷۲۲۲۶ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۶۰۶۷ و ۲۲ ۰۳۱۳۲۷۵۵۸۱۸ همراه : ۰۹۱۳۴۶۰۰۰۷۳