مسعود اکبری - 4370

نام :

مسعود اکبری

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-4370

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

آذربايجان شرقي ،تبريز جاده پتروشیمی برشکاری اکبری

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 34219233+34219234+34219238+34219239

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×