محمد مقدم - 4057

نام :

محمد مقدم

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-4057

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

مشخصات:

میلگرد نیشابور و گلستان