گروه صنعتی کیمیا - 402

گروه صنعتی کیمیا

22%
جزئیات...
نام شرکت :

گروه صنعتی کیمیا

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-402

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03136205007
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

×