سید رسول بازیان - 4002

نام :

سید رسول بازیان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-4002

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1390

توضیحات :

فروش میلگرد و انواع پروفیل و تولید انواع خاموت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×