مهدی کریمی - 3700

نام :

مهدی کریمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3700

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03152273994
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

×