فرزاد رشیدی - 3532

نام :

فرزاد رشیدی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3532

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02833454593
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فلزات الیاژی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی