چت

رحیم سروری - 3523

نام :

رحیم سروری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3523

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 04134456091 ، 04134454307
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

×