مسعود حسینی - 3425

نام :

مسعود حسینی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3425

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166812875
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی