رضا ولیزاده - 3283

نام :

رضا ولیزاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3283

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04134464489
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×