رسول حاکی زاده - 3276

نام :

رسول حاکی زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3276

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04134458328
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

×