چت

حسنعلی شیرازی - 3259

نام :

حسنعلی شیرازی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3259

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 03834244050
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

دسته محصول :

میلگرد

×