چت

سعید درودی - 3234

نام :

سعید درودی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3234

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 05136903800
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

×