چت

داوود ساقی خانی - 3216

نام :

داوود ساقی خانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3216

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02156320126
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد

×