چت

محمد میر صانع - 3211

نام :

محمد میر صانع

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3211

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02133984211
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

×