مهدی میر شریفی - 3201

نام :

مهدی میر شریفی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3201

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02133911030
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

×