سعید کریمی - 3190

نام :

سعید کریمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3190

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02122399090
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×