محسن خلفی - 3071

نام :

محسن خلفی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3071

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02433722073
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی