مهدی پارسا - 3044

نام :

مهدی پارسا

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3044

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 05136902545
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)