حسین شیرخانی - 2964

نام :

حسین شیرخانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2964

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 08433367211
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×