هوشیار قوامی - 2958

نام :

هوشیار قوامی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2958

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 08733383655
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×