چت

آهن آلات شمس (مهرداد امیری) - 2943

آهن آلات شمس

مهرداد امیری

29%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات شمس

نام مدیر عامل :

مهرداد امیری

کد کاربری :

f24-2943

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 08338264041
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

×