حامد خزان بهار - 2941

نام :

حامد خزان بهار

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2941

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04436347507
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی