چت

احمد رضایی زاده - 2906

نام :

احمد رضایی زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2906

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 03432611524
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×