یوسف باروقی - 2901

نام :

یوسف باروقی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2901

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04137724294
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×