غلامرضا خدری - 2856

نام :

غلامرضا خدری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2856

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 07733272262
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی