چت

مرتضی تقی زاده - 2837

نام :

مرتضی تقی زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2837

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 01733382296
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

ورق 0.50کوتاه فابریک مبارکه 3 بسته انبار تهران

دسته محصول :

میلگرد

×