کمیل رحیمی گرجی - 2833

نام :

کمیل رحیمی گرجی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2833

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 01134582080
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار