جواد خباز زاده - 2815

نام :

جواد خباز زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2815

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 05136902318
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

به تمامی قیمتهای اعلامی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

مشخصات:

به تمامی قیمتهای اعلامی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد

دسته محصول :

میلگرد آجدار

مشخصات:

به تمامی قیمتهای اعلامی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد

×