امیر سعیدی - 2788

نام :

امیر سعیدی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2788

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02188194247
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)