علی مجد زاده - 2785

نام :

علی مجد زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2785

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03432118113
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×