قدیر جامه بزرگ - 2783

نام :

قدیر جامه بزرگ

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2783

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 08432234402
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×