محمد قاسمی - 2702

نام :

محمد قاسمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2702

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166308003
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×