چت

حدید فولاد آوران کاریز شرق (علیرضا خباززاده) - 2497

حدید فولاد آوران کاریز شرق

علیرضا خباززاده

29%
جزئیات...
نام شرکت :

حدید فولاد آوران کاریز شرق

نام مدیر عامل :

علیرضا خباززاده

کد کاربری :

f24-2497

وب سایت :
ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

×