میر محمود موسوی - 2453

نام :

میر محمود موسوی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2453

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04133318031
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد آجدار