چت

امیر عبدالهی - 2396

نام :

امیر عبدالهی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2396

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02155509700
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

میلگرد نرمال

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

×