مراد علی آبکتی - 2328

نام :

مراد علی آبکتی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2328

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03135060
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×